FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट मिति २०८०।०५।२४ गते प्रकाशित बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचनामा With VAT, PS and Contingencies हुनुपर्नेमा Without VAT भएको तथा last date of Purchase of Bids मिति फरक पर्न आएकाले सच्चाई यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: